• 17/07/2018

  Định hướng nhận thức cho Thanh niên Quân đội trước sự chống phá mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay

  Sự phát triển nhanh chóng của intenet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích thiết yếu trong đời sống xã hội, tạo ra môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin và thâm nhập vào cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.

 • 10/07/2018

  Phòng chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới

  (TG) - Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.

 • 05/07/2018

  Giáo dục liêm, chính với cán bộ, đảng viên - Việc cấp thiết giữ Đảng trường tồn

  (TG) Một loạt cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều người giữ cương vị lãnh đạo cao sa ngã, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết cần tăng cường giáo dục liêm, chính đối với những “công bộc của dân”.

 • 11/06/2018

  Một chút tâm tình người làm báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Những người làm báo Việt Nam, vinh dự và tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, của Cách mạng Việt Nam và là người thầy của báo chí Cách mạng Việt Nam. Chính người đã dạy và hướng dẫn cho các nhà báo Việt Nam biết cách viết báo, biết cách làm báo để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tại Đại hội lần III - Hội Nhà báo Việt Nam, Bác đã nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để làm tròn nhiệm vụ vẽ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Sóc Trăng cơ hội của các bạn