• 15/07/2018

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới

  (TG) - Ngày 19-5-2018, đúng Kỷ niệm lần thứ 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

 • 12/06/2018

  Kết quả thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

  Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ lưu sông Hậu thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 331.187 ha; có 16.238 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp; trong đó, diện tích đất có rừng là 10.238 ha, diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng là 5.914 ha. Rừng của tỉnh Sóc Trăng phân bố ở hai khu vực sinh thái đặc trưng, gồm: Rừng ngập mặn ven biển trải dài theo 72 km bờ biển và ven các cửa sông, diện tích 6.689 ha phân bố trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, với các loài cây rừng chủ yếu là: Đước, bần, mắm, đưng, dà, sú, vẹt, dừa nước;…; rừng ngập nước phèn chua, với hệ sinh thái cây tràm cừ, diện tích 4.097 ha phân bố ở huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành và thị xã Ngã Năm. Năm 2017, độ che phủ rừng là 2,5%; dự kiến năm 2018, sẽ tăng thêm 200 ha rừng phòng hộ ven biển, nâng độ che phủ rừng lên 2,8%.

 • 11/06/2018

  Thành phố Sóc Trăng những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

  Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Với vai trò, vị trí quan trọng của tri thức, Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra mục tiêu “Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên”. Chính vì vậy, thành phố Sóc Trăng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo điều hành, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp sát hợp với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • 11/06/2018

  Những kết quả tiêu biểu của thành phố Sóc Trăng qua 10 năm thực hiện việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, bằng những việc cụ thể, thiết thực phù hợp, thành phố đã tập trung và thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

 • 10/06/2018

  Không ngừng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

  Với truyền thống 77 năm (6/6/1941 - 6/6/2018), kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi (NCT) Việt Nam. Với những chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, NCT luôn là tấm gương tiêu biểu và giữ vai trò quan trọng trong gia đình, xã hội.

 • 11/05/2018

  Dấu ấn Sóc Trăng

  Được tái lập năm 1992, xuất phát điểm với nhiều khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, nhưng bằng với nội lực của Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, đến nay Sóc Trăng đã có những đột phá vươn lên mạnh mẽ và tương lai sẽ còn tiến xa hơn khi nhiều tiềm năng được khai thác…

Sóc Trăng cơ hội của các bạn